VÁCH NGĂN

Hệ thống vách ngăn bàn của PROCE® có độ linh hoạt cao áp dụng được với các cách sắp đặt văn phòng năng động, thông minh.